Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Hurt-agd.bazarek.pl

Spis treści:

 1. Definicje

 2. Postanowienia ogólne

 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego

 4. Ochrona danych osobowych

 5. Reklamacje

 6. Odstąpienie od umowy

 7. Postanowienia końcowe

 

§ 1. Definicje:

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.hurt-agd.bazarek.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,

 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietni 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),

 3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego

 4. Sprzedawca – Forden Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słowiańska 55 64-100 Leszno NIP 6972379941 , REGON 38780657100000 , bazarek@hurt-agd.pltel 576638923

 5. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,

 6. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 7. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,

 9. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży,

 10. Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę.

 11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 12. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

§ 2. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów Sprzedaży oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym polegają na umożliwieniu Kupującemu przez Sprzedawcę:

  1. zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu

 

 1. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku poprzez złożenie Sprzedawcy zamówienia przez Kupującego. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w Sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres bazaek @ hurt-agd.pl . Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną - listem poleconym.

 2. Wiążąca dla stron Umowy Sprzedaży jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Kupującego.

 3. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 4. W sytuacji, gdy Sprzedawca będący Przedsiębiorcą zawiera Umowę Sprzedaży bezpośrednio z innym Kupującym, który jest Przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG, postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy.

 5. Wobec Kupującego – Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 ust. 7 nie stosuje się przepisu:

 • art. 558 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego w brzmieniu: Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

 • art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego w brzmieniu: Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 • art. 563 § 2 Kodeksu cywilnego w brzmieniu: Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie oraz

 • art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego w brzmieniu: W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

§ 3. Korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz z dobrymi obyczajami.

 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest dobrowolne.

 3. Kupujący nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności Kupujący nie może:

  1. w jakikolwiek sposób modyfikować treści oraz elementów graficznych Sklepu internetowego,

  2. wprowadzać do Sklepu internetowego szkodliwych danych, tj. wirusów, plików szpiegujących oraz wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania,

  3. zamieszczać w Sklepie internetowym treści, które są zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

  4. wykorzystywać Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, do wysyłania wiadomości SPAM lub podobnych działań,

  5. posługiwać się Sklepem internetowym w celu promowania swojej działalności gospodarczej

 4. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności zamieszczonych w Sklepie internetowym oraz do akceptacji ich treści.

 5. Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 4. Ochrona danych osobowych.

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.

 2. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Sklepu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób.

 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, katalog odbiorców danych osobowych, uprawnienia Kupującego w zakresie przetwarzanych oraz polityka cookies zostały zawarte w Polityce Prywatności.

§ 5. Reklamacje.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.

 2. W razie stwierdzenia, że dostarczony Produkt ma wadę Kupującemu przysługuje uprawnienie w postaci możliwości złożenia reklamacji.

 3. W celu skorzystania z uprawnienia o którym mowa w punkcie powyżej wymagane jest doręczenie Sprzedawcy reklamacji:

   1. w formie papierowej, na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w lub

   2. w formie dokumentowej, na adres e-mail Sprzedawcy: bazarek @ hurt-agd.pl.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane umożliwiające identyfikację Kupującego, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, datę powstania wady Produktu, opis wady produktu oraz wyraźnie wskazane żądanie Kupującego. W celu wystosowania reklamacji Kupujący może w szczególności posłużyć się szablonem reklamacji, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego będącego Konsumentem, który zażądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia Sprzedającemu pod rygorem uznania Reklamacji za uzasadnioną.

 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu.

§ 6. Odstąpienie od umowy.

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu na adres wskazany przy zawieraniu Umowy Sprzedaży

 2. W celu skorzystania z uprawnienia o którym mowa w punkcie powyżej wymagane jest doręczenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

   1. w formie papierowej, na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w lub

   2. w formie dokumentowej, na adres e-mail Sprzedawcy: bazarek @hurt-agd.pl .

 3. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu

 4. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży - jako umowy zawartej na odległość określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 730 z późn. zm.).

 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią treści Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, jednakże nie wcześniej jednak niż po 30 dniach od dnia ich ogłoszenia. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu internetowego. W razie złożenia zamówienia przed wejściem w życie nowej wersji regulaminu, będą one realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 3. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 730 z późn. zm.) oraz przepisy RODO.

 2. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa pierwszeństwo mają przepisy obowiązującego prawa.

 

Załączniki:

 1. Szablon reklamacji

 2. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy